कर्णाली प्रदेश सरकार
उधोग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट
खलंगा
सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-10-14 DFO_jajarkot विवरण हेर्नुहोस्
2 प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-10-06 DFO_jajarkot विवरण हेर्नुहोस्
3 जटामसि लिलाम सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-08-08 विवरण हेर्नुहोस्
4 प्रस्ताब छनौट सम्बन्धमा । सूचना तथा समाचारहरु 2080-02-21 डीएफओ जाजरकोट विवरण हेर्नुहोस्
5 प्रस्ताबक छनौट सम्बन्धि सुचना । सूचना तथा समाचारहरु 2080-02-07 डीएफओ जाजरकोट विवरण हेर्नुहोस्
6 प्रारम्भिक सूची प्रकाशन सम्बन्धि सूचनाः टिमुर खेती विस्तार तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2079-12-30 डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट विवरण हेर्नुहोस्
7 प्रारम्भिक सूची प्रकाशन सम्बन्धि सूचनाः निजी वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम र महिला कृषि वन कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2079-12-30 डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट विवरण हेर्नुहोस्
8 प्रारम्भिक सूची प्रकाशन सम्बन्धि सूचनाः जडिबुटी विकास कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2079-12-30 डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट विवरण हेर्नुहोस्
9 प्रारम्भिक सूची प्रकाशन सम्बन्धि सूचनाः पकेट क्षेत्रमा जडिबुटी खेती विस्तार कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2079-12-30 डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट विवरण हेर्नुहोस्
10 प्रस्ताव अवह्वान सम्बन्धि सूचना (टिमुर खेती तथा पकेट क्षेत्रमा जडिबुटी खेती विस्तार कार्यक्रम) सूचना तथा समाचारहरु 2079-10-15 डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट विवरण हेर्नुहोस्
11 प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-09-21 डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट विवरण हेर्नुहोस्
12 बौकल्पिक सुचीमा परेका सहकारी/फर्म्/समूहहरुलाई सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-02-19 डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट विवरण हेर्नुहोस्
13 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-02-03 डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट विवरण हेर्नुहोस्
14 टिमुर खेती विस्तार तथा प्रवर्द्वन कार्यक्रमको प्रस्तावना छनौट सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-12-18 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
15 जडिबुटी बिशेष क्षेत्र बिकास कार्यक्रमको प्रस्तावना छनौट सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-12-10 विवरण हेर्नुहोस्
16 सहकारी/समूह मार्फत जडिबुटी उत्पादन, खेती विस्तार, प्रसोधन, भण्डारण र बजारीकरण कार्यक्रमको प्रस्तावना छनौट सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-12-10 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
17 मालिका मन्दिर निर्माण र कुशेमुशे चाखुरे पर्यटन पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी प्रथम पटक प्रकाशित सुचना २०७८/११/१९ सूचना तथा समाचारहरु 2078-11-19 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
18 सव डिभिजन भवन निर्माण सूचना प्रथम पटक प्रकाशित २०७८।११।०९ सूचना तथा समाचारहरु 2078-11-09 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
19 वन तथा भू संरक्षण विभागद्धारा आव २०७७-७८ को वनजन्य उद्धम प्रवर्दन तथा विकासका लागि अनुदान कार्यक्रममा जाजरकोट जिल्लाबाट छनोट भएका संस्थाहरु सूचना तथा समाचारहरु 2078-11-05 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
20 दोस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति प्रतिवेदन सूचना तथा समाचारहरु 2078-11-05 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
21 प्रस्तावना र निवेदनको ढाँचा सूचना तथा समाचारहरु 2078-11-05 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
22 प्रस्तावना कोटेशन छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-10-11 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
23 कोटेशन माग सम्बन्धी सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित २०७८।०९।२३ सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-23 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
24 मेरो कथा आँखा मेरो कथा वृत्तचित्र २०७८०९२३ दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-23 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
25 वन पैदावार लिलाम बिक्रीको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-23 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
26 टिमुर खेती प्रवर्द्धन प्रारम्भिक सूचना प्रकाशन मिति २०७८।०९।१६ सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-16 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
27 समूह सहकारी मार्फत जडिबुटी खेती विस्तार भण्डारण र बजारीकरण कार्यक्रम प्रारम्भिक सूची २०७८०९१६ सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-16 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
28 प्रस्तावना आवह्वान दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना २०७८।०९।१६ सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-16 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
29 वन पैदावार डाँक बढाबढ सम्बन्धी सूचना २०७८।०९।१२ सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-12 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
30 प्रस्ताव आव्ह्वानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-08-22 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
31 कोटेशन पेश गर्ने बारेको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-08-21 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
32 प्रस्तावना पेश गर्ने बारेको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-08-21 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
33 फर्म सूचीकृत गर्ने बारेको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-28 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
34 प्रस्तावना छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-02-09 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
35 प्रारम्भिक सूचि प्रकाशन गरिएको बारे सूचना तथा समाचारहरु 2078-01-15 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
36 प्रस्तावना छनौट गरिएको सम्बन्धमा सूचना तथा समाचारहरु 2078-01-03 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
37 मिति २०७७।१२।२० मा प्रथम पटक प्रकाशित प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-20 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
38 सल्ला काठ लिलाम बिक्रीको सूचना मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकमा २०७७।१२।१३ मा पहिलो पटक प्रकाशित सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-13 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
39 प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित २०७७।१२।०३ सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-03 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
40 डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटको प्रस्तावना छनौट सम्बन्धमा सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-28 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्