सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 प्रस्ताव अवह्वान सम्बन्धि सूचना (टिमुर खेती तथा पकेट क्षेत्रमा जडिबुटी खेती विस्तार कार्यक्रम) सूचना तथा समाचारहरु 2079-10-15 डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट View Details
2 प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-09-21 डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट View Details
3 बौकल्पिक सुचीमा परेका सहकारी/फर्म्/समूहहरुलाई सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-02-19 डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट View Details
4 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-02-03 डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट View Details
5 टिमुर खेती विस्तार तथा प्रवर्द्वन कार्यक्रमको प्रस्तावना छनौट सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-12-18 admin View Details
6 जडिबुटी बिशेष क्षेत्र बिकास कार्यक्रमको प्रस्तावना छनौट सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-12-10 View Details
7 सहकारी/समूह मार्फत जडिबुटी उत्पादन, खेती विस्तार, प्रसोधन, भण्डारण र बजारीकरण कार्यक्रमको प्रस्तावना छनौट सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-12-10 admin View Details
8 मालिका मन्दिर निर्माण र कुशेमुशे चाखुरे पर्यटन पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी प्रथम पटक प्रकाशित सुचना २०७८/११/१९ सूचना तथा समाचारहरु 2078-11-19 admin View Details
9 सव डिभिजन भवन निर्माण सूचना प्रथम पटक प्रकाशित २०७८।११।०९ सूचना तथा समाचारहरु 2078-11-09 admin View Details
10 वन तथा भू संरक्षण विभागद्धारा आव २०७७-७८ को वनजन्य उद्धम प्रवर्दन तथा विकासका लागि अनुदान कार्यक्रममा जाजरकोट जिल्लाबाट छनोट भएका संस्थाहरु सूचना तथा समाचारहरु 2078-11-05 admin View Details
11 दोस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति प्रतिवेदन सूचना तथा समाचारहरु 2078-11-05 admin View Details
12 प्रस्तावना र निवेदनको ढाँचा सूचना तथा समाचारहरु 2078-11-05 admin View Details
13 प्रस्तावना कोटेशन छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-10-11 admin View Details
14 कोटेशन माग सम्बन्धी सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित २०७८।०९।२३ सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-23 admin View Details
15 मेरो कथा आँखा मेरो कथा वृत्तचित्र २०७८०९२३ दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-23 admin View Details
16 वन पैदावार लिलाम बिक्रीको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-23 admin View Details
17 टिमुर खेती प्रवर्द्धन प्रारम्भिक सूचना प्रकाशन मिति २०७८।०९।१६ सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-16 admin View Details
18 समूह सहकारी मार्फत जडिबुटी खेती विस्तार भण्डारण र बजारीकरण कार्यक्रम प्रारम्भिक सूची २०७८०९१६ सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-16 admin View Details
19 प्रस्तावना आवह्वान दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना २०७८।०९।१६ सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-16 admin View Details
20 वन पैदावार डाँक बढाबढ सम्बन्धी सूचना २०७८।०९।१२ सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-12 admin View Details
21 प्रस्ताव आव्ह्वानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-08-22 admin View Details
22 कोटेशन पेश गर्ने बारेको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-08-21 admin View Details
23 प्रस्तावना पेश गर्ने बारेको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-08-21 admin View Details
24 फर्म सूचीकृत गर्ने बारेको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-28 admin View Details
25 प्रस्तावना छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-02-09 admin View Details
26 प्रारम्भिक सूचि प्रकाशन गरिएको बारे सूचना तथा समाचारहरु 2078-01-15 admin View Details
27 प्रस्तावना छनौट गरिएको सम्बन्धमा सूचना तथा समाचारहरु 2078-01-03 admin View Details
28 मिति २०७७।१२।२० मा प्रथम पटक प्रकाशित प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-20 admin View Details
29 सल्ला काठ लिलाम बिक्रीको सूचना मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकमा २०७७।१२।१३ मा पहिलो पटक प्रकाशित सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-13 admin View Details
30 प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित २०७७।१२।०३ सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-03 admin View Details
31 डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटको प्रस्तावना छनौट सम्बन्धमा सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-28 admin View Details