प्रस्ताव अवह्वान सम्बन्धि सूचना (टिमुर खेती तथा पकेट क्षेत्रमा जडिबुटी खेती विस्तार कार्यक्रम)

१. टिमुर खेती विस्तार तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम २. पकेट क्षेत्रमा जडिबुटी खेती विस्तार कार्यक्रम