महत्त्वपूर्ण लिङ्कहरू
क्र.सं कार्यालयको नाम लिंक
1 प्रदेश सभा सचिवालय, कर्णाली प्रदेश http://pga.karnali.gov.np/
2 प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय https://www.opmcm.gov.np/
3 मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश http://ocmcm.karnali.gov.np/
4 नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाण्डौँ http://www.mofe.gov.np/
5 उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश http://moitfe.karnali.gov.np/