Karnali Province Government
Ministry of Industry, Tourism, Forestry and Environment
Province Forest Directorate
Division Forest Office Jajarkot
Khalanga
Lawsuits
मुद्दाको किसिम बिगो जरिवाना कैद दर्ता मिति दर्ता भएको निकाय अभियुवकको संख्या कैफियत