नागरिक वडापत्र

क्र सं कार्यालयले दिने सेवा सेवाग्राहीले पेश गर्ने कागजाहरु र प्रकृया लाग्ने दस्तुर सेवा दिने शाखा गुनासो सुन्ने अधिकारी सेवा लिन लाग्ने समय कैफियत
सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह गठन र दर्ता वन उपभोक्ता समुहहरुले अनुमानित घरधुरी र जनसंख्या, वनको चार किल्ला, वनको नाम, ठेगाना, खोलि डि. व. का. मा निवेदन दिनु पर्ने । निशुल्क योजना तथा व्यवस्थापन शाखा डि व अ १५ देखि ३० दिन  
सामुदायिक वन हस्तान्तरण दर्ता दर्ता भएको सा. व. उ. स. ले सम्बन्धित स. डि. व. का. को प्राविधिक सहयोगमा वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाई आम भेलाबाट अनुमोदन गराई सा. व. हस्तान्तरणका लागी डि. व. का. मा स्विकृतको लागी पेश गर्ने । निशुल्क योजना तथा व्यवस्थापन शाखा डि व अ    
सामुदायिक वन कार्ययोजना संशोधन/पूनरावलोकन सम्बन्धित स. डि. व. का. को प्राविधिक सहयोग लिई तयार गरीएको कार्ययोजना सा. व. उ. स. को आम भेलाबाट अनुमोदन गराई  स्वीकृतीका लागी डि. व. का. मा पेश गर्ने । निशुल्क योजना तथा व्यवस्थापन शाखा डि व अ १५ देखि ३० दिन  
 व. उ. स. को टाँचा दर्ता सा. व. को निर्देशिका २०५२ को अनुसूचि ४ मा तोकिएको ढाँचामा डि. व. का. बाट दर्ता नं लिई सोहि अनुसारको ढाँचामा तयार गराई दर्ताको लागी डि. व. का. मा पेश गर्ने । निशुल्क योजना तथा व्यव्थापन शाखा डि. व. अ. सोहि दिन  
निजि वन दर्ता निजि वन भएको जग्गाको लालपुर्जा ,नागरिकता प्रमाण पत्र, मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि, सम्बन्धित किल्ला देखिने नक्सा, जग्गा रहेको पालिकाको सिफारिस साथ डि. व. का. मा रु १० को टिकट टाँसि निवेदन दिनु पर्ने । निशुल्क योजना तथा व्यस्थापन शाखा डि. व. अ. ३० देखि ६० दिन  
धरौटि फिर्ता प्रमाण सहित व्यहोरा खुलाई निवेदन पेश गर्ने । निशुल्क आर्थिक प्रशासन फाँट डि. व. अ. प्रमाण प्रकृया मिले सोहि दिन  
नर्सरीबाट विरुवा वितरण आवश्यक प्रजाति संख्या तथा लगाउने प्रयोजन समेत खुलाई डि. व. का. मा निवेदन दिनु पर्ने । निशुल्क योजन तथा व्यवस्थापन शाखा/स डि. व. का. डि व अ सोहि दिन  

 

कवुलियति वन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक सेवाको लागी व्यहोरा खुलाई डि. व. का. मा पेश गर्नु पर्ने । निशुल्क योजन तथा व्यवस्थापन शाखा डि व अ ३ देखि ५ दिन  
प्राकृतिक प्रकोप पिडितलाई राहत स्वरुप काठ उपलब्ध गराउने जिल्ला दैविक प्रकोप उद्दार समितिको सिफारीस संलग्न राखि रु १० को टिकट टाँसि निवेदन पेश गर्नु पर्ने । सा. व. उ. स. को कार्ययोजना अनुसार योजना तथा व्यवस्थापन शाखा डि. व .अ. प्रकृया पुगेमा सोहि दिन  
१० उजुरि निवेदन उजुरीको व्यहोरा प्रष्ठ खुलाई भएका सबुत प्रमाण संलग्न राखि रु १० को टिकट टाँस निवेदन पेश गगर्नु पर्ने । निशुल्क योजना तथा व्यवस्थापन शाखा /आर्थिक तथा प्रशासन फाँट डि. व. अ. तुरुन्तै कार्वाही सुरु हुने  
११ सरकार द्वारा व्यवस्थित वन बाट गैह्रकाष्ठ वन पैदावार संकलन नागरीकताको प्रतिलिपि¸ फर्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्र¸ पाना नंम्बर¸ उद्योगबाट दर्ता प्रमाण पत्र¸ संकलन गर्न चाहेको वन पैदावारको परिमाण¸संकलन गर्ने वनको चार किल्ला सहित रु १०को टिकट टाँसि डि. व. का. मा निवेदन दिने । वन नियमावलि २०५१ मा उल्लेखित राजश्व दर योजना तथा व्यवस्थापन शाखा डि. व. अ. संकलन ईजाजत सोहि दिन  
१२ निजि आबादि बाट वन पैदावार संकलन नापि नक्सा तथा फिल्ड बुक हालसालै तिरो तिरेको रसिद लालपुर्जाको प्रतिलिपि नागरीकताको प्रतिलिपि पालिकाको सिफारीस सहित रु १० को टिकट टाँसि डि व का मा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । निशुल्क योजना तथा व्यवस्थापन शाखा डि. व. अ. १५ दिन  
१३ भू तथा जलाधार सम्बन्धि कार्य कामको प्रकृति हेरी कार्यालयसंग समन्वय गरी आवश्यककागजात पेश गर्ने निशुल्क जलाधार व्यवस्थापन शाखा डि. व. अ. बिढमा ७ दिन